• leveringskosten Verzend Kosten
 • voorwaarden Onze voorwaarden
WINKELMAND 0 art. - €0,00

Recent toegevoegd

x
Subtotaal: € 0,00

Leveringsvoorwaarden Wijnhandel van Zuylen

 

 1. Wijnhandel van Zuylen is gevestigd aan Loosduinse Hoofdplein 201, 2553 CP te LOOSDUINEN (Den Haag).

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnhandel van Zuylen. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

 1. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Wijnhandel van Zuylen, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
   

 2. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

 1. Wijnhandel van Zuylen verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

 1. Alle aanbiedingen van Wijnhandel van Zuylen zijn vrijblijvend. Wijnhandel van Zuylen behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

 1. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Wijnhandel van Zuylen en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Wijnhandel van Zuylen.

 1. De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten.

 1. Wijnhandel van Zuylen verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.
   

 2. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijden de bestelprocedure op de website.

 1. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

 1. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.

 1. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Wijnhandel van Zuylen gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

 1. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en naar de landen Austria, Denmark, Germany, France, England, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain.

 1. De bestelde goederen worden verzonden op de dag dat de volledige betaling door Wijnhandel van Zuylen ontvangen is.

 1. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Wijnhandel van Zuylen overschreden wordt, zal Wijnhandel van Zuylen de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Wijnhandel van Zuylen te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Wijnhandel van Zuylen te melden.

 1. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Wijnhandel van Zuylen het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

 1. Wijnhandel van Zuylen behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Wijnhandel van Zuylen, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Wijnhandel van Zuylen zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

 1. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Wijnhandel van Zuylen. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wijnhandel van Zuylen kunnen worden uitgesloten.

 1. Wijnhandel van Zuylen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 1. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

 1. Wijnhandel van Zuylen zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Wijnhandel van Zuylen zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 1. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

 1. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Wijnhandel van Zuylen.

 1. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wijnhandel van Zuylen deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Wijnhandel van Zuylen, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Wijnhandel van Zuylen. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Wijnhandel van Zuylen, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

 1. Afnemers en bezoekers van de Wijnhandel van Zuylen website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Wijnhandel van Zuylen geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnhandel van Zuylen is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Wijnhandel van Zuylen, Loosduinse Hoofdplein 201, 2553 CP, LOOSDUINEN (Den Haag).

 1. Wijnhandel van Zuylen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 27038879.

 2. For deliveries outside the >European Union we use DHL Express. Whisky is sent entirely at the customers own risk as we are unable to guarantee safe delivery.